Gör kundkännedom enkelt med hjälp av Clento KYC-verktyget

Med hjälp av Clento-programvaran skapar du en affärsmodell för ditt företag där kundkännedom kan integreras i hela företagets riskhantering.

Clento KYC-verktyget

Clento är en lättanvänd SaaS (Software as a Service)-tjänst som möjliggör att den anmälningsskyldige kan utföra kontroll av kundkännedom enligt penningtvättslagen på ett okomplicerat och tillförlitligt sätt. Systemet tar i beaktande alla behov relaterade till kundkännedom från kundrelationens början till dess slut. Det omfattande Compliance-systemet skapar en affärsmodell för företaget där kundkännedom kan integreras i hela företagets riskhantering.

Lättanvänd

Clento är en lättanvänd molntjänst som inte kräver installering och alltid är uppdaterad. Manuell databehandling behövs inte längre, databehandlingen sköts så automatiskt som möjligt. KYC- processen för en ny kund tar i genomsnitt 5 minuter.

Tillförlitlig

Inloggningen till tjänsten sker alltid med tvåfaktorsautentisering (two-factor authentication). All kritisk information krypteras även på databasnivå och kan hanteras endast av behöriga personer. Särskild uppmärksamhet har riktats till tjänstens datasäkerhet och den utvecklas och revideras ständigt av en tredje part.

Reviderad

Clento-verktygets juridik är väl genomtänkt och dess utveckling har kommenterats av tillsynsmyndigheterna. KYC-processen som gjorts med hjälp av verktyget har hjälpt flera anmälningsskyldiga. Revisionen sköts av Pinja Oy.

Clento-programvarans egenskaper:

Pakote- ja sanktiolistatarkistus

Kontrollering av åtgärds- och sanktionslistor

Den anmälningsskyldiga bör säkerställa att kunden inte finns på sanktionslistor. Clento kontrollerar att kunden och kundens parter inte finns på EU:s, FN:s, OFAC:s (USA), UK OFSI HM Treasury, Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List och NL National Sanctionlist Terrorism listor.

Sähköinen henkilöllisyyden todentaminen

Elektronisk identitetsverifiering

Du kan verifiera kundens identitet via nätbank-ID (BankID) eller mobil-ID. Utländska kunders identitet verifieras via en tillförlitlig biometrisk identifikationsmetod.

Valmiit sähköiset tietopyyntölomakkeet

Färdiga elektroniska formulär för ansökan om begäran om information

I Clento finns det färdiga formulär för ansökan om begäran om information för alla kundtyper. Om ditt företag har specialbehov kommer de att beaktas i individuella begär om information som är anpassade till ditt företagsbehov.

Riskien tunnistus ja tuntemistietojen dokumentointi

Riskidentifiering och dokumentering av kundkontroll

Tjänsten vägleder användaren att känna igen penningtvättsrisker och möjliggör dokumentering av observationerna. Detta möjliggör kundklassificering och ett riskbaserat tillvägagångssätt.

Tietoturvallinen toimintamalli asiakkaan tuntemiseen ja jatkuvaan seurantaan

En säker verksamhetsmodell för kundkännedom och kontinuerlig tillsyn

Informationsflödet mellan kunden och den anmälningsskyldige rör sig via säkra förbindelser. Konfidentiella dokument skickas aldrig via e-post.

Ulkomaisen henkilön tunnistus

Identifiering av en utländsk person

Det är möjligt att verifiera en utländsk persons identitet biometriskt. Metoden ger ett tillförlitligt sätt att verifiera en person som inte har finländskt elektroniskt identifieringsverktyg.

Datasökning från externa register

Du kan söka utdrag och annan information direkt från t.ex. PRS register direkt under kundkortet.

Tietojen säilyttäminen ja GDPR:n mukainen poisto

Datalagring och radering enligt GDPR

Informationen om kundkännedom är i säkerhet och åtskild från annan kundinformation och radering av denna information är enkelt, vilket krävs av dataskyddsförordningen.

Rajapinnat toiminnanohjaus- järjestelmiin

Gränssnitt mot affärssystem

Clento har ett gränssnitt som smidigt kan kopplas till andra system i ditt företag.

Fördelar

Vad har den anmälningsskyldige för nytta av Clento?

Färdig byggd verksamhetsmodell för insamling och analysering av information om kundkännedom

Riskidentifiering

Sparar tid och resurser

Fördelning av resurser för ett riskbaserat tillvägagångssätt

Övervakning av informationens kvalitet och aktualitet

Att samla och analysera information om kundkännedom ökar betydligt den anmälningsskyldiges arbetsbörda. Med rätt metoder är det möjligt att effektivisera tiden som läggs på kundkännedom, så att kundkännedomen integreras till en del av företagets dagliga verksamhet. Det är därför upp till varje anmälningsskyldig att överväga metoderna för kundkännedom och underhåll av uppgifterna utan att det medför onödiga kostnader. En bra verksamhetsmodell gynnar både datainsamlaren och dennes kund.

Clento hjälper anmälningsskyldiga att identifiera kunden genom att skapa en enhetlig och smidig verksamhetsmodell för organisationen, där ett riskbaserat tillvägagångssätt har tagits i beaktande. Syftet med det riskbaserade tillvägagångssättet är att undvika onödigt betungande metoder då risken är låg och å andra sidan säkerställa att metoderna är tillräckliga när risken är hög. När metoderna för kundkännedom och klassificeringsmodellerna är genomtänkta och tydliga undviks misstag och onödigt arbete. Ett heltäckande system säkerställer att kundkännedomen har behandlats lämpligt och att informationen inte är splittrad i företagets olika system.

Till vem?

Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) definierar exakt vem anmälningsskyldigheten gäller. Anmälningsskyldiga är bland annat:

Banker och finansinstitut

Revisorer

Advokater

Inkassoombud

Försäkringsbolag

Bokförare

Jurister

Mäklare

Pensionsförsäkringsföretag

Clentos arkitektur är byggd på ett sådant sätt att olika risker kan tas i beaktande genom olika tillvägagångssätt. Lättare metoder används om risken inom branschen är låg. När tillgång till information och behovet av övervakning är större så möjliggör Clento en noggrannare övervakning. En flexibel arkitektur är viktig eftersom lagstiftningen och myndighetsföreskrifterna är i konstant förändring.
Kundkännedom är viktigt också för företag som bedriver internationell verksamhet. Med hjälp av Clentos gränssnitt och biometriska identifiering kan motparter identifieras från alla Finlands betydande handelspartnerländer. Clentos språkversioner möjliggör användning även då företaget har internationell verksamhet.

Ibruktagning av programvaran

Systemet beaktar de olika anmälningsskyldigas behov på så vis att det genast är färdigt att tas i bruk. De identifierbara kunderna kan hämtas in i tjänsten med en extern fil eller genom att öppna ett gränssnitt mot det aktuella affärssystemet. Det är enkelt att öppna en ny kund in i systemet eftersom systemet hämtar nödvändig information om kunden genom olika gränssnitt.
Olika aktörer samlar in olika information från sina kunder. I Clento finns det färdigt skapade formulär för anmälningsskyldiga inom olika branscher. Om ditt företag har specialbehov för insamling av information så går det att modifiera formulären på ett sådant sätt att individuella behov av insamling av information kan uppfyllas.
Programmet hanterar enkelt stora kundmassor. Om organisationen behöver uppdatera informationen snabbt, lyckas Clento samla data om tusentals kunder på kort tid och med minimal ansträngning. De ansvariga kan själva övervaka kvaliteten och aktualiteten. Se här en beskrivning av en kunds ibruktagningsprojekt.

Intresserad? Kontakta oss!

    Kysy meiltä lisää Clento-tuotteista!